عشق بازیچه و حکایت نیست

نیک بنگر که آنچه مقصود است...به جز از تحفه و عنایت نیست